Thông báo xét chọn danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp trường năm học 2017 - 2018 (tuyên dương ngày 09/01/2019)

Ngày đăng: Thứ ba - 18/12/2018 10:00
ĐOÀN TỈNH QUẢNG NAM
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KT-KT Q. NAM
  ***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
          Số:     TB-ĐTN                                      Quảng Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường
 Năm học 2018 - 2019
 
Kính gửi:       - Các Liên chi đoàn;
- Các Chi đoàn học sinh.
 
          Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Triển khai thực hiện phong trào Học sinh 3 rèn luyện giai đoạn 2015 - 2017”; Hướng dẫn 64 HD/ĐTN ngày 30/12/2015 của BTV Đoàn Trường CĐ KT – KT Quảng Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2015 – 2017; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các LCĐ, chi đoàn học sinh về việc tiến hành xét chọn, giới thiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường năm học 2018 – 2019 với các nội dung cụ thể như sau: 
1. Đối tượng: Là học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp đang học tập tại trường (Năm thứ 2).
2. Số lượng: Mỗi chi đoàn được đề nghị tối đa không quá 02 hồ sơ.
3. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường:
3.1. Tiêu chí rèn luyện đạo đức
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (hoặc xếp loại hạnh kiểm đạt loại Tốt trở lên).
- Tham gia ít nhất 02 trong 03 hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Ngày thứ 7 tình nguyện Ngày chủ nhật xanh do đoàn trường tổ chức.
- Không vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế nhà trường.
* Ưu tiên xét những học sinh đạt một trong các tiêu chí sau: Có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; có thành tích giúp đỡ, cứu người trong các tình huống nguy hiểm; nhặt được của rơi trả lại cho người mất.... (Có giấy khen hoặc các giấy chứng nhận khác kèm theo).
- Tham gia tích cực công tác Đoàn và phong trào thanh niên, được nhận giấy khen của BCH Đoàn trường.
- Đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về khoa học Mác- Lênin, tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc từ cấp trường trở lên.
- Tham gia các hoạt động tình nguyện được khen thưởng từ cấp trường trở lên.
3.2. Tiêu chí rèn luyện tay nghề
- Đối với kết quả học tập năm học 2018 - 2019, học sinh phải đạt điểm trung bình chung học tập năm học từ 7,8 trở lên chưa cộng thêm điểm rèn luyện.
* Ưu tiên xét những học sinh đạt một trong các tiêu chí sau:
- Đạt giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tay nghề cấp tỉnh.
3.3. Tiêu chí rèn luyện thể lực
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động và đạt giải tại các hội thi thể thao, văn nghệ cấp trường trở lên.
- Tham gia sinh hoạt tích cực tại ít nhất 01 câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ của nhà trường.
* Ưu tiên xét những học sinh đạt các tiêu chí sau:
- Đạt tiêu chuẩn “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (theo tiêu chuẩn phụ lục gửi kèm).
- Tham gia và đạt giải khuyến khích thể thao từ cấp trường trở lên.
4. Phương pháp đánh giá, xét chọn danh hiệu
4.1. Đối với chi đoàn:
Căn cứ Thông báo của BTV Đoàn trường, tổ chức triển khai, bình chọn và giới thiệu đoàn viên đảm bảo các tiêu chí trên cho BCH Đoàn trường để xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường. Gửi hồ sơ về BCH Liên chi trước ngày 24/12/2019.
4.2. Đối với Liên chi đoàn:
Đối với các Liên chi đoàn tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chi đoàn trực thuộc đơn vị mình xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường; Tổng hợp danh sách học sinh đủ tiêu chuẩn, tổ chức họp BCH Liên chi để bình xét và giới thiệu hồ sơ đề nghị tuyên dương cấp trường gửi về Văn phòng đoàn trước ngày 28/12/2019.
4.3. Đối với Đoàn trường:
Tiến hành họp bình xét danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường năm 2018 – 2019 và giới thiệu hồ sơ đề nghị BTV Tỉnh đoàn xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Tỉnh năm học 2018 – 2019.
Tổ chức Lễ tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường.
5. Hồ sơ đề nghị xét chọn Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện
- Bản báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu;
- Bản sao kết quả học tập, rèn luyện của năm học có xác nhận của nhà trường;
- Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận (nếu có);
- Biên bản họp chi đoàn có xác nhận của GVCN, BCH chi đoàn
- Ban bản họp Liên chi đoàn đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường năm 2018 – 2019 có xác nhận của BCH Liên chi và Chi ủy.
- 02 ảnh thẻ 4x6. (Mỗi hồ sơ lập thành 2 bản)
Hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Đoàn trường Tại Văn phòng đoàn trước ngày 28/12/2019, đồng thời gửi bản mềm qua email doanthanhnien@ckq.edu.vn. Sau thời hạn trên, Ban Thường vụ Đoàn sẽ không tiếp nhận hồ sơ với bất cứ lý do nào.
 
  TM. BAN CHẤP HÀNH  ĐOÀN TRƯỜNG
Nơi nhận:       
- Đảng ủy, BGH;
- Các Ban chức năng Tỉnh đoàn; 
- Các chi bộ;
- Các Liên chi, chi đoàn;
- Lưu VPĐ.                   
Mẫu BCTT
P.Bí thư
                                  (Đã ký)
 
Phạm Ngọc Thái

Bình luận ngay