Đoàn trường tổ chức tuần sinh hoạt định hướng HSSV và triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị sửa đổi và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Đoàn viên, học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020.

Ngày đăng: Thứ sáu - 16/08/2019 09:25
       Trong các ngày 16 - 17/8/2019, Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng công tác sinh viên nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt định hướng HSSV và triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị sửa đổi, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Đoàn viên, học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020. Tham dự lớp học có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đoàn thanh, cán bộ Phòng Công tác sinh viên và hơn 340 đồng chí là cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên mới nhập học Cao đẳng K13, Trung cấp K44 năm học 2019 – 2020.


 
       Lớp học nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 bài học: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, lớp học còn triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Đoàn viên.
 

 
         Thông qua lớp học góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh , sinh viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.
 
Bình luận ngay